فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball Training - combine skills with Speed and Agility - Part 5
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )

فیلم آموزش بسکتبال

نام فیلم به زبان اصلی: Basketball Training - combine skills with Speed and Agility - Part 5

زمان فیلم: 5:23 دقیقه

لینک دانلود: پرشین گیگ - یوتیوب


فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Amazing_11_year_old_athlete
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Amazing_11_year_old_athlete
Amazing_11_year_old_athlete

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : NBA stars rubbish Basketball skills
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
NBA stars rubbish Basketball skills
نام فیلم به زبان اصلی: NBA stars rubbish Basketball skills
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Improving Basketball Skills : How to Get Recruited
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
 Improving Basketball Skills : How to Get Recruited Into a College Basketball Program
 نام فیلم به زبان اصلی: Improving Basketball Skills : How to Get Recruited Into a College Basketball Program
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Improving Basketball Skills : Basketball 360
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Improving Basketball Skills : Basketball 360 Reverse Layup
نام فیلم به زبان اصلی: Improving Basketball Skills : Basketball 360 Reverse Layup
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Improving Basketball Skills : Games to Build
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Improving Basketball Skills : Games to Build Teamwork
نام فیلم به زبان اصلی: Improving Basketball Skills : Games to Build Teamwork
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Stephen Curry Wins the Skills Challenge
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Stephen Curry Wins the Skills Challenge
نام فیلم به زبان اصلی: Stephen Curry Wins the Skills Challenge
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Improving Basketball Skills : Basketball Teardrop
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Improving Basketball Skills : Basketball Teardrop Jump Shot
نام فیلم به زبان اصلی: Improving Basketball Skills : Basketball Teardrop Jump Shot
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball_Rules_Drills_Basketball_Court_
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Basketball_Rules_Drills_Basketball_Court_Rules_Regulations
نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Rules_Drills_Basketball_Court_Rules_Regulations
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Learn_How_to_Beat_a_Box_and_1_Defense
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Learn_How_to_Beat_a_Box_and_1_Defense_Basketball_2015
نام فیلم به زبان اصلی: Learn_How_to_Beat_a_Box_and_1_Defense_Basketball_2015
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : How_to_Do_a_Turnaround_Jump_Shot
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:26 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
How_to_Do_a_Turnaround_Jump_Shot_Basketball
نام فیلم به زبان اصلی: How_to_Do_a_Turnaround_Jump_Shot_Basketball
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball_Positions_Basketball
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:26 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Basketball_Positions_Basketball
نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Positions_Basketball
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Areas Of The Basketball Court
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Areas Of The Basketball Court | What Are These Lines! For Beginners
نام فیلم به زبان اصلی: Areas Of The Basketball Court | What Are These Lines! For Beginners
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball_Drills_Dribbling_Skills_Ball_Handling
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Basketball_Drills_Dribbling_Skills_Ball_Handling_Kids
نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Drills_Dribbling_Skills_Ball_Handling_Kids
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Jay Wright: Perfecting Your Team's Basketbal
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:24 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Jay Wright: Perfecting Your Team's Basketball Skills
نام فیلم به زبان اصلی: Jay Wright: Perfecting Your Team's Basketball Skills
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : How_to_Double_Crossover_Dribble_Basketball
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:24 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
How_to_Double_Crossover_Dribble_Basketball
نام فیلم به زبان اصلی: How_to_Double_Crossover_Dribble_Basketball
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Learn_effective_Basketball_Big_Man_Low_Post
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Learn_effective_Basketball_Big_Man_Low_Post_Moves_OFF_THE_LANE_Basketball_Drill
نام فیلم به زبان اصلی: Learn_effective_Basketball_Big_Man_Low_Post_Moves_OFF_THE_LANE_Basketball_Drill
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Three_Important_Basketball_Moves_to_Learn
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Three_Important_Basketball_Moves_to_Learn_In_The_Paint_by_Tony_Thomas_Sport
نام فیلم به زبان اصلی: Three_Important_Basketball_Moves_to_Learn_In_The_Paint_by_Tony_Thomas_Sport
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Top_5_Unstoppable_Post_Moves_Easy
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Top_5_Unstoppable_Post_Moves_Easy_Buckets_Footwork_for_Centers_and_Power_Forwards
نام فیلم به زبان اصلی: Top_5_Unstoppable_Post_Moves_Easy_Buckets_Footwork_for_Centers_and_Power_Forwards
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball_Lessons_for_Beginners_How_to_Hold
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Basketball_Lessons_for_Beginners_How_to_Hold_a_Basketball_when_Shooting
نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Lessons_for_Beginners_How_to_Hold_a_Basketball_when_Shooting
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Rules_and_Fouls_in_Youth_Basketball
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Rules_and_Fouls_in_Youth_Basketball_Youth_Basketball_Rules_Traveling_Violation
نام فیلم به زبان اصلی: Rules_and_Fouls_in_Youth_Basketball_Youth_Basketball_Rules_Traveling_Violation
لینک دانلودفیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : How_to_Dunk_Top_3_Tips_for_Beginners
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
How_to_Dunk_Top_3_Tips_for_Beginners_SECRET_to_Dunking
نام فیلم به زبان اصلی: How_to_Dunk_Top_3_Tips_for_Beginners_SECRET_to_Dunking
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Basketball_Drills_Tips_How_to_Shoot_a Basketball Better
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 06:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Basketball_Drills_Tips_How_to_Shoot_a_Basketball_Better
نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Drills_Tips_How_to_Shoot_a_Basketball_Better
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : DRIBBLING_101_How_to_Dribble_a_Basketball_Shot_Science
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
DRIBBLING_101_How_to_Dribble_a_Basketball_Shot_Science
نام فیلم به زبان اصلی: DRIBBLING_101_How_to_Dribble_a_Basketball_Shot_Science
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Learn_Kentucky’s_Keys_to_Individual_Defense_Basketball_2015
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Learn_Kentucky’s_Keys_to_Individual_Defense_Basketball_2015
نام فیلم به زبان اصلی: Learn_Kentucky’s_Keys_to_Individual_Defense_Basketball_2015
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Simple_Basketball_Plays_Split_The_Post
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Simple_Basketball_Plays_Split_The_Post
نام فیلم به زبان اصلی: Simple_Basketball_Plays_Split_The_Post
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : 5_Basketball_Moves_That_You_MUST_MASTER_To_Be_Unguardable
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
5_Basketball_Moves_That_You_MUST_MASTER_To_Be_Unguardable
5_نام فیلم به زبان اصلی: Basketball_Moves_That_You_MUST_MASTER_To_Be_Unguardable
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Move_To_Learn_Basketball_Shapes
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Move_To_Learn_Basketball_Shapes
نام فیلم به زبان اصلی: Move_To_Learn_Basketball_Shapes
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : Learn_Basketball_Dribbling_Drills
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
Learn_Basketball_Dribbling_Drills
نام فیلم به زبان اصلی: Learn_Basketball_Dribbling_Drills
لینک دانلود

فیلم آموزش بسکتبال یوتیوب : KSI_Learns_Freestyle_Basketball_Spinning_Rule_m_Sports
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 04:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست تک مگابایت | ( نظرات )
KSI_Learns_Freestyle_Basketball_Spinning_Rule_m_Sports
نام فیلم به زبان اصلی: KSI_Learns_Freestyle_Basketball_Spinning_Rule_m_Sports
لینک دانلود 
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :